Klantenwaardering 5.0

Gratis bezorging vanaf €250,- in NL en BE

Merk-onafhankelijk

Persoonlijke service

Installatieservice

Algemene voorwaarden

Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

“Plottershop.nl”: een handelsnaam van Groothuis Plotterservice, de rechtspersoon achter Plottershop.nl gevestigd te Hengelo, kantoorhoudende aan de Magnoliastraat 7 te Hengelo, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 06090373.

“KLANT”: de koper van een product dat wordt aangeboden door Plottershop.nl via een van haar websites. Iemand wordt KLANT op het moment dat deze persoon als geregistreerde gebruiker op de website heeft geklikt op de knop “bestellen” of “vernieuwen”, en daarna op de knop “doorgaan”. Op dat moment gaat KLANT akkoord met de algemene voorwaarden zoals hier vastgelegd.

“PRODUCTEN/GOEDEREN”: het product of de producten/goederen die door het sluiten van een overeenkomst tussen Plottershop.nl en de KLANT binnen een overeengekomen termijn aan de KLANT geleverd dienen te worden, waarvoor de KLANT een bepaalde prijs dient te betalen.


Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die via de website van Plottershop.nl gesloten worden en waarbij Plottershop.nl partij is, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen KLANT en Plottershop.nl middels de procedure zoals deze is omschreven in artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden, accepteert de KLANT uitdrukkelijk deze Algemene Voorwaarden.

Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door Plottershop.nl worden afgeweken.

Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden (en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Plottershop.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Plottershop.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Plottershop.nl heeft het recht deze Voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.


DE VOORWAARDEN
Aanbiedingen

Alle prijzen en aanbiedingen gedaan op de website van Plottershop.nl zijn vrijblijvend, totdat KLANT een bevestiging heeft ontvangen dat de bestelling door Plottershop.nl in behandeling is genomen. Plottershop.nl behoud zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren of betaling vooraf te verlangen. Alle prijzen en specificaties in de shop zijn onder voorbehoud van typefouten, foutieve prijzen (geleverd door de distributeur) en prijswijzigingen (bijvoorbeeld een afgelopen actie van een distributeur). Wanneer Plottershop.nl foutieve prijzen geleverd krijgt door haar distributeurs is Plottershop.nl niet verplicht goederen te leveren voor de in de shop aangegeven prijs. Na een bestelling in de shop ontvangen alle klanten een automatische e-mail met ordergegevens. Deze e-mail geeft de KLANT nog geen recht op levering. Bij deze e-mail wordt een factuur verzonden die pas geldig wordt door aanhechting van de bij het bestelde artikel geleverde pakbon.


Actueel assortiment

Plottershop.nl wil haar assortiment zo actueel mogelijk houden. Net als in een gewone winkel kan het voorkomen dat een artikel uitverkocht is en niet meer leverbaar is. Mocht dit het geval zijn, dan krijgt de KLANT hierover bericht van ons.


Overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand nadat Plottershop.nl een opdracht schriftelijk heeft bevestigd (niet per automatisch e-mail bericht na bestelling) of nadat Plottershop.nl met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

Aanvullingen en wijzigingen op een overeenkomst binden Plottershop.nl slechts voor zover zij door Plottershop.nl schriftelijk zijn bevestigd.


Prijzen

Alle prijzen zijn in euro’s en worden exclusief BTW & verzendkosten vertoond, tenzij expliciet anders vermeld bij het product. Eventuele verzend- of orderkosten worden duidelijk op de website bij het bestellen vermeld.

Prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen en belastingen (kostprijsfactoren). In geval van verhoging van een of meer van de kostprijsfactoren is Plottershop.nl gerechtigd om de prijzen te verhogen. Een KLANT heeft in dit geval het recht om van zijn bestelling af te zien.  Alle prijzen en specificaties in de shop zijn onder voorbehoud van typefouten, foutieve prijzen geleverd door de distributeur en prijswijzigingen. Afbeeldingen, prijzen en omschrijvingen van producten kunnen afwijken van de werkelijkheid. Aan de getoonde informatie en afbeeldingen kunnen GEEN rechten worden ontleend.

In geval van tijdelijke aanbiedingen of promotieacties geldt dat Plottershop.nl alleen gehouden is conform de voor de actie genoemde prijs te leveren indien Plottershop.nl in staat is om daadwerkelijk binnen de voor de actie geldende limiet te leveren en steeds voor zover de voorraad nog strekt. Wanneer het artikel binnen de actietermijn uitverkocht is, dan wel niet meer binnen de actietermijn geleverd kan worden kan geen aanspraak op de bijzondere actieprijs worden gemaakt. Indien een actie loopt tot een bepaalde datum dient u uiterlijk de werkdag voor het aflopen van de actie uw bestelling te hebben geplaatst om voor de actieprijs in aanmerking te komen. Actieprijzen hoeven niet als zodanig te staan omschreven.


Reclamaties

KLANT is verplicht elke zending direct bij aflevering te controleren op gebreken, zoals beschadiging en/of onvolledigheid. In geval van beschadiging of het ontbreken van colli, dient dit binnen een termijn van 48 uur bij Plottershop.nl gemeld worden. De reclamatie dient vergezeld te gaan van opgave van ordernummer/betalingskenmerk.

Reclamaties dienen ingediend te worden middels een email aan [email protected].

48 uur na ontvangst wordt KLANT geacht de zending te hebben goedgekeurd.

Indien en voor zover de reclamatie door Plottershop.nl gegrond wordt bevonden zal Plottershop.nl naar eigen inzicht en binnen redelijke termijn het gebrek herstellen dan wel de goederen vervangen, zonder dat KLANT daarnaast aanspraak kan maken op welke vergoeding dan ook.

Een reclamatie ontslaat KLANT niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Plottershop.nl.

Reclamaties inzake foutieve leveringen betreffen uitsluitend klachten die na aftekening van de aftekenlijst van de vervoerder kunnen worden geconstateerd.

Indien KLANT bij een zending teveel producten heeft ontvangen en dit niet reclameert zal Plottershop.nl deze KLANT tot een jaar na leverdatum een factuur kunnen sturen voor het teveel geleverde.

Indien KLANT na een verzoek tot annulering het product toch aangeboden krijgt, omdat het verzoek tot annulering te laat was of niet doorgevoerd kon worden, dient KLANT het product te weigeren. Indien KLANT toch het pakket aanneemt en tekent voor ontvangst heeft hij zijn annuleringsverzoek ongedaan gemaakt. Wil KLANT het artikel dan nog retourneren, volgt hij de commerciële retourprocedure, maar daarmee zijn kosten gemoeid voor de KLANT.

Retournering van het verkeerd geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Plottershop.nl.


Betaling

Plottershop.nl biedt volgende betalingsmethoden aan: contant bij afhalen of per bankoverboeking vooraf.

Bij bankoverboeking dient binnen 2 weken na de automatische e-mail bevestiging van de order het verschuldigde bedrag op de rekening van Plottershop.nl te worden overgemaakt. Een order wordt pas in behandeling genomen wanneer het orderbedrag op de rekening van Plottershop.nl staat. De KLANT ontvangt een BTW factuur (status betaald) bij de aflevering van de goederen per post of e-mail.


Eigendomsvoorbehoud

Alle aan KLANT geleverde goederen blijven eigendom van Plottershop.nl tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van eventuele rente en kosten die de KLANT verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichte of nog te verrichten diensten, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.

KLANT is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en mist het recht de geleverde goederen anders dan na schriftelijke toestemming van Plottershop.nl, te bezwaren en/of te belenen en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang KLANT niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Plottershop.nl heeft voldaan.

Ingeval Plottershop.nl de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van Plottershop.nl op schadevergoeding onverlet.


Leveringstermijn

Op de website aangegeven voorraadinformatie is onder voorbehoud. Plottershop.nl is bij deze informatie afhankelijk van derden en kan de juistheid derhalve niet garanderen. Af en toe kunnen producten op voorraad zijn in het Europese magazijn van een distributeur, en kan het toch tot 2 weken duren voordat het product bij de KLANT wordt aangeboden. Dit zijn uitzonderlijke situaties, waar Plottershop.nl niet voor aansprakelijk gesteld kan worden.

De leveringstermijn is de termijn beginnende op de dag van betaling dan wel activering tot en met de dag dat het product voor het eerst wordt aangeboden op het adres van de KLANT. Plottershop.nl hanteert een levertijd van maximaal 30 dagen.

Opgegeven leveringstermijnen zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, onverminderd hetgeen hierna is bepaald omtrent overmacht. Bij niet tijdige levering dient Plottershop.nl schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.

Overschrijding van de door Plottershop.nl opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de KLANT nimmer recht op schadevergoeding of niet nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.


Annulering van orders

Een verzoek tot annuleren van orders kan via een email aan [email protected] of telefonisch op 074-2505950. Wij hanteren geen annuleringskosten tot het moment van verwerken. Terugbetalingen altijd binnen 30 dagen.

Een gebruikt product nemen wij niet retour.

De afkoelingsperiode geldt niet in de volgende gevallen:

– Aankopen die speciaal, op maat gemaakt zijn

– Producten met een seal waarvan de seal verbroken is

– Producten voor zakelijk gebruik of besteld door bedrijven.

Wij storten het bedrag altijd binnen 30 dagen terug op uw rekening.


Levering

Plottershop.nl levert producten binnen Nederland en België en op verzoek soms in Duitsland en Frankrijk.  

Vanaf het moment van levering gaan alle risico’s van verlies, vergaan, beschadigingen etc., ongeacht de oorzaak daarvan, over op de KLANT.


Transport

Plottershop.nl bepaalt de wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke.


Software en hardware producten

Het eigendom van en alle rechten op intellectueel eigendom met betrekking tot de softwareproducten en de onderliggende broncode blijven te allen tijde bij de toeleveranciers van Plottershop.nl, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.


Overmacht

Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden, waardoor Plottershop.nl tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals werkstaking, leveringsproblemen, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden,contingenteringen en bedrijfsstoringen bij haar c.q. bij haar toeleveranciers, alsmede tekortkomingen door haar toeleveranciers, waardoor Plottershop.nl haar verplichtingen jegens de KLANT in redelijkheid niet (meer) kan nakomen.

Indien Plottershop.nl door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is Plottershop.nl gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Plottershop.nl op betaling door de KLANT voor reeds door Plottershop.nl verrichtte prestaties, voordat sprake was van de overmachtsituatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Ingeval van opschorting zal Plottershop.nl alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.


Fabrieksgarantie

Alle producten in onze webshop hebben een fabrieksgarantie van minimaal 1 jaar. Bij bijna alle merken die wij verkopen in onze webshop heeft de fabrikant een eigen garantieregeling met de eindgebruiker. Dat betekent dat de garantieafhandeling grotendeels buiten ons om verloopt. In alle retourgevallen kunt u eerst terecht bij ons. U krijgt vervolgens z.s.m. een bericht van ons met de juiste garantie afhandelingprocedure. BELANGRIJK: Stuur NIET een product naar ons terug. Wij kunnen het niet meteen omruilen. Fabrikanten moeten eerst akkoord geven voor de retouraanvraag, voordat een product teruggestuurd kan worden. Alle retours lopen via de RMA procedure (= Return Material Authorisation). Deze is verschillend voor verschillende fabrikanten. Een defect product is niet te retourneren onder de zichttermijn van 7 werkdagen. De fabrieksgarantie termijn gaat in op het moment van verzending (pakbondatum). Over het algemeen worden defecte producten binnen de garantietermijn gerepareerd. Bepaalde producten worden echter omgeruild voor een nieuw product, dit afhankelijk van de garantievoorwaarden van de leverancier. Indien het product bij controle niet defect blijkt te zijn, worden  60 euro, onderzoekskosten in rekening gebracht. Defecten veroorzaakt door software of configuratieproblemen vallen niet onder de garantie.

De garantie houdt uitsluitend in dat Plottershop.nl naar beste vermogen deze fouten zal herstellen, danwel de goederen zal vervangen, zulks naar keuze en ter beoordeling van Plottershop.nl. Afhandeling Nederlandse fabrieksgarantie: Plottershop.nl zal de KLANT doorverwijzen zogauw een fabrikant een eindgebruikerregeling heeft. In het belang van een efficiënte probleemoplossing zal het dus vaak zo zijn dat wij u doorverwijzen naar de fabrikant. Wij zullen u uiteraard van de gegevens voorzien hoe en waar u bij de fabrikant uw garantie in aanspraak kunt nemen. Indien de fabrikant u niet ter wille mocht zijn kunt u dat in detail aan ons melden, wij zullen met de gedetailleerde gegevens dan kijken waarom u bij de fabrikant niet tot een bevredigende oplossing kunt komen.


Verbruiksartikelen als toners, cartridges, disc-packs worden niet vervangen.
Producten of onderdelen daarvan, die ingevolge deze garantie worden vervangen, worden eigendom van Plottershop.nl.

Herstel van verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie.

De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, gebruik voor andere dan normale (bedrijfs)doeleinden, van buiten komende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de goederen door anderen dan Plottershop.nl zijn gewijzigd of worden onderhouden.

Indien de goederen door Plottershop.nl van een toeleverancier zijn betrokken, beperkt de garantie zich tot de toepasselijke garantievoorwaarden van de toeleverancier.

Herstel buiten het kader van de toepasselijke garantie zal door Plottershop.nl in rekening worden gebracht.


Retour procedure

Aan de hand van de RMA-procedure voor technisch defecte goederen kunnen defecte producten ter reparatie aan Plottershop.nl worden aangeboden. Bij een aantal fabrikanten kan de eindgebruiker rechtstreeks terecht voor de DOA / garantieafhandeling van een defect product. Dit is veelal de eenvoudigste en snelste wijze om deze producten gerepareerd te krijgen. Indien de eindgebruiker voor de reparatie van defecte producten van deze fabrikanten toch gebruik wenst te maken van de RMA-afdeling van Plottershop.nl, dan worden er standaard administratiekosten van 60 euro in rekening gebracht. Aanspraak maken op de DOA afhandeling is alleen mogelijk voor producten van fabrikanten die een DOA regeling kennen. Deze termijn is doorgaans vijf (5) dagen, tenzij de fabrikant een andere regeling heeft. In geval van DOA wordt het defecte product omgeruild, gecrediteerd of gerepareerd. Producten waarvoor geen DOA regeling bestaat of buiten de DOA termijn vallen, worden altijd binnen garantie gerepareerd. DOA’s worden uitsluitend geaccepteerd als de producten compleet, inclusief alle accessoires en in de originele verpakking worden geretourneerd. Ongefrankeerde goederen worden niet geaccepteerd. De KLANT is zelf verantwoordelijk voor schade en/of vermissing tijdens transport naar het retouradres. Alle garantie is op basis van “bring-in”. Dat betekend dat de verzendkosten van de omruiling of gerepareerde product(en) zijn voor rekening van DE KLANT. Volgende producten worden nooit retour genomen: warranty packs, onderdelen , software.


Aansprakelijkheid

Plottershop.nl is nimmer verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden schade, voortvloeiende uit of ontstaan door gebreken aan geleverde goederen of diensten of door het niet, niet tijdig of niet juist functioneren van de door haar te leveren of geleverde goederen en/of diensten, behoudens ingeval van opzet of grove schuld van Plottershop.nl. Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade (bedrijfsstoring, derving van inkomsten e.d.), gegevensverlies of vermindering, en/of gevolgschade, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van goederen en diensten, is uitdrukkelijk uitgesloten.

Plottershop.nl is niet aansprakelijk voor de door haar medewerkers en/of de door haar ingeschakelde derden aan de KLANT of derden toegebrachte schade, uit welke hoofde of door welke oorzaak dan ook, behoudens ingeval Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Plottershop.nl. van aan Plottershop.nl toerekenbare opzet of grove schuld.

Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door onjuist, onzo rgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik voor andere dan normale doeleinden van door Plottershop.nl geleverde goederen, is Plottershop.nl niet aansprakelijk.

De KLANT vrijwaart Plottershop.nl en haar medewerkers voor aanspraken van derden ter vergoeding van materiele en immateriële schade, welke direct of indirect wordt veroorzaakt door (gebruik van) het door Plottershop.nl geleverde producten.

De aansprakelijkheid van Plottershop.nl uit hoofde van de met de KLANT gesloten overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst exclusief BTW.

Wanneer de KLANT online informatie verstrekt aan Plottershop.nl zal Plottershop.nl deze informatie niet aan derden verstrekken. Plottershop.nl verzamelt de informatie op een beveiligde server. Plottershop.nl is niet verantwoordelijk voor welke vorm van diefstal door hackers dan ook. Indien blijkt dat hackers beveiligingen hebben weten te omzeilen zal Plottershop.nl hiervan aangifte doen bij de politie.


Toepasselijk recht, bemiddeling en geschillen.

Op alle overeenkomsten gesloten met Plottershop.nl is Nederlands recht van toepassing.  

Offerte aanvragen 🛒

Heeft u een offerte nodig? Volg deze eenvoudige stappen:

  • Voeg de gewenste producten toe aan uw winkelmand.
  • Ga naar “Afrekenen” en vul uw gegevens in.
  • Kies bij betaalmethode de optie “Offerte aanvragen“.
  • Uw selectie wordt direct als offerte naar u toegestuurd.

Offertes zijn altijd vrijblijvend en op geen enkele wijze bindend!

Heeft u nog vragen?
Of advies nodig bij het vinden van de juiste producten?

Bel of mail met onze verkoopafdeling:
Nederland: +31(0)74 2505950
België: +32 47 262 06 92 
E-mail: [email protected]